Øse Kirke

En landsbykirke i Sydvestjylland

På denne side kan du finde praktiske informationer om de kirkelige handlinger


Gudstjenester

Søndagsgudstjeneste

Der holdes normalt gudstjeneste hver søndag enten kl. 9.30 eller kl. 11.00. Der er sædvanligvis altergang ved hver tjeneste. Af og til afholdes altergangen som ”kontinuerlig nadver”.

Adventsgudstjeneste

Ved gudstjenesten 1. søndag i advent medvirker 3. klasse på Nordenskov skole med krybbespil.

Ved gudstjenesten 3. søndag i advent medvirker Øse Sangkor, oftest i forbindelse med ”De Ni Læsninger”. Gudstjenesten er fælles med Næsbjerg sogn.

Juleafslutning

I ugerne op til jul indbydes dagplejebørnene og børnene fra Nordenskovs børnehave “Teglhuset” til korte julegudstjenester. Ved en anden julegudstjeneste får vi besøg af børnene fra Nordenskov skole. Endelig kommer også eleverne fra Øse Efterskole, deres lærere og forældre til julegudstjeneste, hvor efterskolens kor medvirker.

Lillejuleaften

Lillejuleaften holdes gudstjeneste som juleaften, inklusiv prædiken, dog synger vi salmer, der hører til i skellet mellem advent og jul. Til gengæld holder vi ikke gudstjeneste enten 4. søndag i advent eller 2. juledag.

Nytårsaften

Nytårsaftensdag holdes gudstjeneste om eftermiddagen, efterfulgt af et glas vin og kransekage i våbenhuset. Til gengæld holder vi ikke gudstjeneste nytårsdag.

Skærtorsdag

Skærtorsdag holder vi gudstjeneste fælles med Næsbjerg sogn, på skift i Øse og Næsbjerg kirke. Efter gudstjenesten spiser vi sammen i kirkerummet.

Liturgisk gudstjeneste på Langfredag

Gudstjenesten på langfredag adskiller sig fra de øvrige gudstjenester i påskeugen ved at være en såkaldt “liturgisk gudstjeneste”, det vil sige, at der skiftevis læses fra Bibelen og synges salmer. Der er hverken prædiken eller altergang, og der er ikke lys og blomster på alteret.

Barnevognsgudstjeneste

Barnevognsgudstjenesten holdes forår og efterår sammen med Næsbjerg sogn, på skift i Øse og Næsbjerg kirke, som afslutning på babysalmesangsforløbene.

Minikonfirmandafslutning

Minikonfirmanderne afslutter deres undervisningsforløb i foråret med gudstjeneste i kirken og fællesspisning i Kirkehusets have sammen med deres familier og alle andre, der har lyst til at være med.

De små forårshelligdage

2. påskedag, Bededag, Kristi Himmelfartsdag og 2. pinsedag samles menighederne i de fire pastorater i en af de 8 kirker i den tidligere Helle kommune til gudstjenester, hvor der arrangeres lidt ekstra som f. eks. kormedvirken, højskolesang eller kirkefrokost.

Kirkens fødselsdag

Fredag før pinse kommer indskolingsklasserne og taleklassen fra Nordenskov skole til ”kirkens fødselsdag” = pinsegudstjeneste for børn. Efter gudstjenesten serveres boller og saftevand i Kirkehusets have.

Friluftsgudstjeneste

Den sidste søndag i august holder Øse sogn friluftsgudstjeneste i Tambours Have sammen med 9 andre sogne.

Konfirmandindskrivningsgudstjeneste

Forud for konfirmandindskrivningen holdes familiegudstjeneste primært for konfirmandfamilierne, men alle er velkomne.

Høstgudstjeneste

Høstgudstjenesten holdes fælles med Næsbjerg sogn, på skift i Øse og Næsbjerg kirke. Der er altid indsamling til et godt formål. Efter gudstjenesten byder menighedsrådet på kirkekaffe i våbenhuset.

BUSK-gudstjeneste

Den sidste søndag i oktober er der gudstjeneste i samarbejde med FDF i Nordenskov. Sædvanligvis ledsages salmesangen af et rytmisk band.

Gudstjeneste med dåbsjubilæum

I efteråret indbydes de af sognets børn, der i løbet af året fylder 5 år, til gudstjeneste med dåbsjubilæum. Ved gudstjenesten modtager de små jubilarer en boggave fra kirken.

Gudstjeneste på Alle helgens søndag

Alle helgens søndag er mindedag for de døde og dermed den dag, hvor vi takker Gud for alt, hvad han gav os gennem dem, vi har mistet. Der sendes indbydelser ud til de anmeldere, der er medlemmer af folkekirken, og som har mistet et familiemedlem siden sidste alle helgen. Konfirmanderne medvirker ved lystænding. Fra prædikestolen nævnes navnene på de døde. 

Solhøj

Jævnligt holdes gudstjeneste ved ældreboligerne i Nordenskov. Det svinger mellem 6 og 10 gange pr. år. Særligt gudstjenesten, som holdes i samarbejde med Solhøjs Vennekreds den 24. december om formiddagen, har god tilslutning også fra sognets øvrige beboere.


Dåb

Ved dåb kontaktes præsten for at aftale tidspunktet for dåben, og samtidig kan tidspunkt og sted for en dåbssamtale aftales. 

Ved samtalen vil præsten tale med forældrene om dåbens og dåbsoplæringens betydning. 

Forud for dåben skal barnets navne og faddernes navne og adresser oplyses til præsten, og hvis forældrene ønsker, at barnets dåb omtales i kirkebladet og på kirkens Facebook-side, skal der underskrives en erklæring herom. 

Det kræves ikke af fadderne, at de er medlemmer af folkekirken, men de skal være døbt med den kristne dåb. 

Fadderne er dåbsvidner. Hvis barnets forældre dør, før barnet bliver voksent, skal fadderne desuden, så vidt det står til dem, drage omsorg for, at barnet oplæres i den kristne tro. 

Forældrene modtager en børnebibel og en dåbsklud til barnet sammen med dåbsattesten.

Dåb kan finde sted på ethvert alderstrin.


Navngivelse

Et barn skal navngives, inden det fylder 6 måneder. Navngivelse ved dåb aftales med præsten.

Et barn kan desuden navngives digitalt via www.borger.dk


Konfirmation

Alle børn i sognet tilbydes konfirmationsforberedelse og konfirmation på 7. klassetrin.

Tidspunktet for forberedelsens begyndelse meddeles af præsten. 

Forberedelsen finder sted i konfirmandstuen ved Næsbjerg kirke.

Konfirmationen finder sted hvert år den første lørdag i maj.


Vielse

Man skal have tilknytning til Øse sogn for at blive viet i Øse kirke.

Vielsens tidspunkt aftales med præsten. Samtidig, eller senere, aftales tidspunkt for en samtale med præsten. Her aftales salmer, og navne og adresser på to vidner til vielsen skal oplyses.

Via www.borger.dkbestilles prøvelsesattest hos kommunen. Prøvelsesattesten afleveres til præsten forud for vielsen.

Evt. navneændring i forbindelse med vielsen anmeldes via www.borger.dk, og navneændringen foretages i bopælssognet.

På vielsesdagen modtager brudeparret en familiebibel som gave fra kirken.

Der udfærdiges en vielsesattest.


Kirkelig velsignelse

Man skal have tilknytning til Øse kirke for at få kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab. Velsignelsens tidspunkt aftales med præsten .

Vielsesattest skal fremvises. 

På velsignelsesdagen modtager parret en familiebibel som gave fra kirken.

Der udfærdiges attest på, at den kirkelige velsignelse har fundet sted.


Begravelse/bisættelse

Ved dødsfald henvender de efterladte sig til præsten for at aftale tidspunkt for bisættelses- eller begravelseshandlingen. Dette sker som regel telefonisk. Desuden aftales en samtale med præsten.

Digital anmeldelse af dødsfaldet sendes via borger.dk til begravelsesmyndigheden med anmodning om begravelse eller bisættelse, dette sker som regel via bedemand.

Ved samtalen med præsten med de efterladte fastlægges forløbet af den kirkelige handling, og der aftales salmer m.m.

Alle aftaler vedrørende gravsted træffes med graveren.